Jonge Wegweters Traject Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Praktijkvoorbeeld Jonge Wegweters Kortrijk

Het inspraaktraject Jonge Wegweters Kortrijk liep tussen september en december 2022. In dit traject waren er twee focusgroepen met jongeren tussen 15 en 20 jaar actief: 9 studenten Sociaal-agogisch werk van Vives Hogeschool en een kerngroep van 14 secundaire scholieren. De studenten doorliepen een train-de-trainer en organiseerden mee de begeleiding van de kerngroep.

Het opzet van de stad was zowel participatief als informatief: De stad wilde nagaan hoe jonge inwoners op vandaag mobiliteit ervaren en tegelijk ook het toekomstig mobiliteitsbeleid van de stad duiden.

Eind december stelden de Kortrijkse jongeren 13 concrete aanbevelingen voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Veilige en conflictvrije kruispunten

Vrij snel werd duidelijk dat de grote kruispunten een pijnpunt was voor de jongeren. Ze zijn vaak onoverzichtelijk en moeilijk leesbaar. Het inrichten van veel van die kruispunten is een Vlaamse bevoegdheid. Samen met Vlaanderen zoekt de stad nu oplossingen om ze conflictvrij te maken, zonder de doorstroom van het andere verkeer te hinderen. ‘Vierkant groen’ is daarbij een van de opties die wordt onderzocht. Aanvullend dachten de stad en jongeren samen na over alternatieve fietsroutes om die gevaarlijke straten of kruispunten te vermijden. Ook concepten zoals de 15-minuten stad en het 8-80 city principe kwamen aan bod.

“We voelen ons niet veilig bij een aantal kruispunten. De Menenpoort, het Pirroen en de Zwevegemsepoort kwamen het vaakst aan bod. Wij stellen voor om het autoverkeer helemaal te scheiden van het fietsverkeer. Alternatieve fietsroutes en fietsroutenetwerken kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”

Toegankelijkere deelmobiliteit

De stad biedt deelfietsen, deelsteps, deelauto’s … aan, maar die zijn bij jongeren vrijwel niet gekend en bovendien ook niet gebruiksvriendelijk.

“Om van deelmobiliteit gebruik te maken heb je vaak een creditcard nodig, maar wij hebben die nog niet. Wij stellen het invoeren van een jongerenpas of een mobiliteitspas voor. Die kan deelmobiliteit voor ons goedkoper en toegankelijk maken.”

“De jongeren vinden het spannend maar zijn tegelijk erg gedreven om hun ideeën met het college van burgemeester en schepenen te delen. Ook het college was erg enthousiast over het rechtstreeks contact met de jongeren. Voor hen was deze oprechte en constructieve dialoog verademend en staat ze in schril contrast met de vaak verhitte discussies binnen het mobiliteitsdebat. Het is een vorm van participatie die ze in toekomst vaker willen toepassen.”

Alex Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk